Privatumo politika

 

SĄVOKOS

 1. Administratoriai - Comet sistemos prisijungimus turintys asmenys, kurie gali atlikti tam tikrus pakeitimus Comet sistemoje: užregistruoti naujus Dalyvius, peržiūrėti joje esančią informaciją, sugeneruoti bei išsiimti tam tikrą informaciją ir kt.
 2. Comet - LFF administruojama elektroninė futbolo informacinė Sistema, pasiekiama interneto adresu https://comet.lff.lt, skirta supaprastinti futbolo administracinius procesus LFF ir jos Nariams. Per Comet sistemą vykdoma naujų žaidėjų registracija, esamų žaidėjų perėjimas iš Klubo į Klubą, žaidėjų išregistravimai iš Klubo ar komandos, Klubo žaidėjų naujų kontraktų, kontraktų nutraukimo, kontrakto pratęsimo pateikimas (-ai), registracija į LFF organizuojamas varžybas, čempionatus, pirmenybes, informacijos apie atskirus Žaidėjus teikimas, komandinių paraiškų teikimas LFF, Klubo informacijos teikimas, rungtynių dienos operacijos.
 3. Comet valdytojas - tai asmuo, kuris turi teisę atlikti bet kokius pakeitimus Comet, jis turi teisę ištrinti Administratorius, peržiūrėti Administratoriaus atliktus veiksmus bei daryti bet kokius Comet papildymus ar pakeitimus.
 4. Dalyviai - Nariai, LFF bei Narių darbuotojai, Klubai, Klubų registruoti Žaidėjai bei Oficialūs asmenys, LFF registruoti Žaidėjai, treneriai, teisėjai, tarpininkai, oficialūs rungtynių asmenys, kitos LFF veiklos teritorijoje veikiančios su futbolu susijusios asociacijos, sąjungos, kitos organizacijos, jų nariai bei darbuotojai.
 5. FIFA - tarptautinė futbolo asociacijų sąjunga (Fédération Internationale de Football Association).
 6. Įstatai - 2017 m. birželio 8 d. VĮ “Registrų centras” įregistruoti LFF įstatai.
 7. Klubas - juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo komandą ir esantis LFF (kuri yra UEFA ir FIFA narė) tiesioginis ar LFF Nario narys.
 8. LFF - Lietuvos futbolo federacija, asociacija, juridinio asmens kodas 190729624, adresas Stadiono g. 2, Vilnius, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 9. Narys - LFF narys ir/ar LFF Nario narys, kaip numatyta Įstatuose.
 10. Nepilnametis - Žaidėjas, kuriam nėra suėję 18+ metų.
 11. Oficialūs asmenys - LFF prezidentas, viceprezidentai, valdymo organų nariai, kitų organų nariai bei kiti asmenys, kaip jie įvardinti LFF įstatuose, jei LFF kaupia jų asmens duomenis.
 12. Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintas Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
 13. Politika - ši, remiantis Reglamentu bei kitais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais, LFF sukurta privatumo politika, skirta reguliuoti LFF renkamų, naudojamų ir saugojamų asmens duomenų apsaugą, naudojimo būdus, o taip pat apribrėžianti asmens duomenų subjektų teises, taip pat LFF darbuotojų duomenų kaupimą bei naudojimą ir kitus su asmens duomenimis susijusius aspektus.
 14. Tiekėjas - fizinis asmuo, kuris pagal sutartį ar kitą dokumentą, teikia paslaugas ir/ ar prekes LFF arba juridinis asmuo, jeigu sutarties su juo sudaryo metu LFF yra perduodami tam tikrų fizinių asmenų duomenys.
 15. UEFA - Europos futbolo asociacijų sąjunga (Union des Associations Européennes de Football).
 16. Žaidėjas - LFF organizuojamose varžybose dalyvaujantis asmuo (įskaitant futbolo trenerius, teisėjus bei kitus varžybose dalyvaujančius asmenis).

PREAMBULĖ

LFF saugo ir gerbia Dalyvių, Žaidėjų, Tiekėjų ir visų kitų fizinių asmenų privatumą, todėl ši privatumo politika skirta padėti suprasti, kokius duomenis renka, kodėl juos renka ir kaip juos tvarko bei naudoja LFF. Taip pat čia numatyti teisiniai pagrindai, kuriais LFF kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka LFF arba kuriuos perduoda patys asmenys ar jų atstovai.

Fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. LFF, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo fizinių asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Dalyviai, Tiekėjai ir Žaidėjai bet kada gali susipažinti su šia LFF taikoma asmens duomenų tvarkymo politika. Asmenų informavimas apie šią Politiką vyksta priklausomai nuo to, koks tai asmuo bei kokiu būdu LFF yra gavusi ir tvarko jo duomenis. Žaidėjai, Dalyviai ir Tiekėjai yra informuojami apie LFF taikomą asmens duomenų apsaugos Politiką pirmą kartą pasirašydami dokumentus su LFF bei duodami LFF sutikimą kaupti, saugoti ir naudoti jų asmens duomenis. Administratoriai su šia Politika supažindinami pirmą kartą po Reglamento įsigaliojimo prisijungę prie Comet sistemos. Visi kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis turi LFF apie LFF taikomas asmens duomenų tvarkymo taisykles bei principus informuojami pirmą kartą susisiekus su tokiais asmenimis po Reglamento įsigaliojimo (el. paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis).

LFF valdo ir tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina jos funkcijoms atlikti, taip pat tiek, kiek yra būtina įgyvendinti sudarytus susitarimus bei įgyvendinti LFF įstatuose ir tarptautinius jos, kaip sporto šakos asociacijos, įsipareigojimus.

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. LFF Comet sistemoje renka, saugo ir naudoja tokius Dalyvių duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (ir/arba gimimo data), pilietybė (jei aktualu), gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, telefono numeris, sveikatos būklę apibūdinantys dokumentai (jei aktualu), elektroninio pašto adresas, teistumas (jei aktualu). LFF renka išvardintus duomenis priklausomai nuo to, koks tai asmuo ir kokiu tikslu jis yra registuojamas Comet sistemoje.
 2. LFF renka, saugo ir naudoja tokius Tiekėjų duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, išsilavinimo dokumentai (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti), individualios veiklos pažymos kopija (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti), teistumas (tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sutarčiai sudaryti).
 3. LFF Comet sistemoje renka ir saugo Administratorių atliktus veiksmus prisijungus prie Comet sistemos, t. y. Comet valdytojas turi galimybę peržiūrėti kiekvieną Administratoriaus atliktą veiksmą sistemoje: paieškas, peržiūras, korekcijas ir t.t.
 4. LFF taip pat renka bei naudoja kitų, su LFF nesusijusių, fizinių asmenų vardą, pavardę, el. pašto adresą, lytį, gimimo datą ir miestą. Šie duomenys viešai nėra skelbiami, jie naudojami išimtinai LFF naujienlaiškių siuntimui bei statistikos tikslais. Šiuos duomenis asmenys perduoda LFF savo noru užpildydami naujinelaiškių siuntimo formą internete adresu www.lff.lt.
 5. LFF, administruodama interneto svetaines lff.lt bei www.lietuvosfutbolas.lt naudoja Google Analytics, kuri reikalinga minėtose svetainėse apsilankančių asmenų kiekio statistikai fiksuoti.
 6. LFF vardu asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini LFF pavestų funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems, šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
 7. LFF atstovai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti LFF turimus asmenų duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS COMET SISTEMOJE, JŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. LFF tvarkomi Dalyvių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (ir/arba gimimo data), pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės arba paso kopija, telefono numeris, sveikatos būklę apibūdinantys dokumentai, elektroninio pašto adresas, teistumas.
 2. LFF saugo bei naudoja Žaidėjų, trenerių bei teisėjų duomenis tokiais tikslais (nuo 2018 m. visi minėtų asmenų duomenys bus kaupiami ir saugomi tik Comet sistemoje):
 • nustatyti varžybų ir kitų renginių dalyvius, nustatyti jų tapatybes, lytį, amžių, sveikatos būklę, tinkamumą dalyvauti LFF ir jų Narių organizuojamose renginiuose ir varžybose kaip to reikalauja renginių/varžybų nuostatai, LFF, UEFA ir FIFA įstatai, nuostatai, reglamentai ir/ar sprendimai.
 • Apsaugoti visus organizuoto futbolo dalyvius, drausti, suspenduoti, pašalinti iš organizuojamų varžybų ir/arba renginių.
 • Rinkti, kaupti duomenis futbolo, kaip sporto šakos, vystymo tikslais, taip pat Dalyvių sveikatinimo tikslais;
 • LFF organizuojamų ir vykdomų varžybų, renginių oficialiuose dokumentuose, kaip to reikalauja renginių/varžybų nuostatai, LFF, UEFA ir FIFA įstatai, nuostatai, reglamentai ir/ar sprendimai.
 1. Žaidėjų, trenerių bei teisėjų duomenys taip pat naudojami LFF ir jų Narių organizuojamų renginių ir varžybų oficialiuose skelbimuose, protokoluose ir kituose su varžybų organizavimu susijusiuose dokumentuose.
 2. LFF Comet sistemoje saugo bei naudoja Administratorių prisijungimo bei veiksmų atlikimo duomenis tokiais tikslais:
 • identifikuoti Administratorių atliktus Comet sistemoje esančių duomenų pakeitimus;
 • identifikuoti bet kokius kitus atliktus veiksmus (tam tikrų dokumentų peržiūras, ataskaitų generavimą ir pan.) ir jų atlikimo laiką;
 • neteisėto duomenų naudojimo, keitimo ar sunaikinimo prevencijai užtikrinti.
 1. LFF Comet sistemoje saugo bei naudoja šios politikos 4 punkte nurodytus duomenis tam, jog būtų apsaugoti kitų Comet sistemoje esančių asmenų duomenys, t. y. viešai paskelbus tam tikrą Comet sistemoje esančią informaciją, ją sunaikinus, suklastojus per klaidą sugadinus tam tikrus duomenis ar atlikus bet kokius kitus neleistinus veiksmus būtų galima identifikuoti tokius veiksmus atlikusį asmenį.
 2. Žaidėjų, trenerių ir kitų Oficialių asmenų vardas, pavardė, fotografija gali būti naudojami LFF ir/ ar jos rėmėjų reklamoje (tik turint atskirą asmens duomenų subjekto sutikimą/leidimą).

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS TVARKOMI KITŲ ASMENŲ DUOMENYS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. LFF tvarkomi Tiekėjų asmens duomenys tokiais tikslais:
 • asmens identifikavimo, t. y. asmens tapatybės nustatymui;
 • sutartinių santykių įvykdymui;
 • atsiskaitymui už suteiktas prekes ar paslaugas;
 • prekių ar paslaugų pirkimo bei apmokėjimo už jas deklaravimui atitinkamose valstybinėse institucijose;
 • Tiekėjų išsilavinimo, individualios veiklos pažymėjimo ir teistumo dokumentai renkami tik specifines paslaugas (pvz., treniravimo) teikiančių asmenų. Tokie duomenys yra būtini užtikrinti viešąjį interesą, nepilnamečių apsaugą, pakankamą kvalifikaciją pagal LFF, UEFA ir FIFA įstatus, nuostatus, reglamentus ir/ar sprendimus.
 1. LFF taip pat tvarko Oficialių asmenų, Narių valdymo organų vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, teistumą (tik kai to reikalauja LFF įstatai). Šių asmenų duomenys LFF yra tvarkomi tik tiek, kiek to reikalauja jų užimamos pareigos (pvz., LFF valdymo organų narių identifikavimui, Oficialių asmenų informavimui apie LFF vykdomą politiką, dokumentų perdavimui ir pan.), LFF taikomi ir įgyvendinami teisės aktai.
 2. LFF tvarkomi kitų asmenų duomenys: su LFF nesusijusių fizinių asmenų vardas, pavardė, el. pašto adresas, lytis, gimimo data ir miestas. Šiuos duomenis pats asmuo perduoda LFF registruodamasis Lietuvos futbolo ir partnerių pasiūlymams internete. Šie duomenys viešai nėra skelbiami, jie naudojami išimtinai LFF ir/ar partnerių naujienlaiškių siuntimui el. paštu. Ši informacija taip pat gali būti naudojama statistikos rengimo tikslais. LFF taip pat informuoja asmenis, kad jų el.pašto adresai, naujienlaiškių siuntimo tikslais, yra perduodami ne Europos Sąjungos valstybėje narėje įsisteigusio juridinio asmens valdomai platformai (programėlei).

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS IR INFORMAVIMAS

 1. LFF renka bei naudoja dviejų tipų asmens duomenis: būtinuosius ir papildomus.
 • Būtinaisiais laikytini tie asmens duomenys be kurių perdavimo LFF asmuo negalėtų teikti paslaugų, sudaryti sutarčių, dalyvauti organizuotame futbole, užimti tam tikras pareigas (LFF ir jos narių rengiamose varžybose ir pan.).
 • Papildomais laikytini tie duomenys, kuriuos asmenys LFF perduoda savanoriškai ir kurie nėra būtini jų ir LFF santykiams plėtoti (duomenys, skirti tiesioginės rinkodaros tikslams įgyvendinti).
 1. Asmens duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jų duomenis LFF gali gauti:
 • Registruojant Administratorius Comet sistemoje ir juos informuojant apie su jais susijusios informacijos tvarkymą bei prašant duoti sutikimą, kad LFF tvarkytų jų asmens duomenis. Jau registruoti Administratoriai informuojami pirmą kartą jungdamiesi prie Comet sistemos po Reglamento įsigaliojimo.
 • Tiekėjai su LFF taikoma asmens duomenų Politika supažindinami iki sutartinių santykių pradžios, o sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis LFF gauna sutarties su jais pasirašymo metu. Tiekėjai, kurių asmens duomenis LFF yra gavusi bei tvarko iki Reglamento įsigaliojimo, apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami po Reglamento įsigaliojimo pirmos komunikacijos su jais metu.
 • Dalyviai, išskyrus Žaidėjus, sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis pagal šioje Politikoje įtvirtintas taisykles, LFF duoda pirmojo jų ir LFF tarpusavio bendradarbiavimo metu, kai LFF tokie duomenys yra reikalingi šioje Politikoje įtvirtintų tikslų įgyvendinimui bei Dalyviui sutikus perduoti tokius duomenis. Sutikimas yra duodamas pildant LFF parengtą registracijos anketą.
 • Žaidėjų asmens duomenys įprastai LFF yra perduodami per trečiuosius asmenis: Klubus, sporto mokyklas, ugdančias futbolo žaidėjus, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociaciją ir kt. (toliau vadinami LFF partneriais). Bet kuriam iš LFF partnerių registruojant Žaidėjus Comet sistemoje ar kitu būdu (pvz., nustatytos formos paraiškomis) registruojant juos LFF organizuojamose varžybose yra pateikiama Žaidėjo registracijos forma, kurioje Žaidėjai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenų tvarkymo tikslus, tam tikrų asmens duomenų galimą viešinimą bei sutikimą perduoti savo asmens duomenis LFF. Tik užpildę LFF pateiktą formą Žaidėjai yra registruojami Comet sistemoje. Kai Žaidėjas yra registruojamas per LFF partnerį, LFF partneris turi LFF užtikrinti (ir LFF prašymu pateikti įrodymus), kad jis turi Žaidėjo leidimą perduoti LFF tvarkyti jo asmens duomenis.
 • Jeigu LFF registruojamas Žaidėjas yra jaunesnis nei 18 metų, bet ne jaunesnis nei 16 metų, LFF partneris užtikrina (ir LFF prašymu pateikia įrodymus), kad yra gavęs tokio Žaidėjo ir jo tėvų ar globėjų sutikimą perduoti LFF tvarkyti Žaidėjo asmens duomenis. Jeigu registruojamas jaunesnis nei 16 metų Žaidėjas, jį registruojantis LFF partneris privalo turėti rašytinį jo tėvų ar globėjų sutikimą perduoti LFF tvarkyti Žaidėjo asmens duomenis.
 • Visi Žaidėjai ir/ar jų tėvai arba globėjai yra informuojami, kad Žaidėjų asmens duomenys, valdomi ir tvarkomi LFF, nėra vieši, tačiau Žaidėjo vardas, pavardė, amžius (jei aktualu) ir foto nuotrauka gali būti skelbiami viešai spaudoje ar internete kartu su Žaidėjo pasiekimais futbole ir/ ar kita jo veikla, susijusia su futbolu.
 • LFF taip pat tvarko Oficialių asmenų, kurie veikia LFF organizacijoje, asmens duomenis, kaip tai numatyta ir tiek, kiek to reikalauja LFF, UEFA ir FIFA įstatai, reglamentai, nuostatai. Visi tokie asmenys, tapdami LFF organizacijos dalimi, yra supažindinami su šia Politika el.paštu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis. Tais atvejais, kai prie LFF organizacijos prisijungiančių asmenų duomenis LFF perduoda tretieji asmenys (pvz., Nariai, Klubai ir kt.), jie užtikrina, kad turi tokių asmenų sutikimą perduoti jų asmens duomenis LFF ir LFF pareikalavus tokį asmens sutikimą pateikti LFF.
 • Asmuo, registruodamasis naujienlaiškių iš LFF gavimui, registracijos metu duoda LFF sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis. Jis taip pat yra informuojamas, kad bet kada gali atsisakyti naujienlaiškių gavimo bei, kad jo el.pašto adresas yra siunčiamas Mailchimp programos administratoriui, kuris įsipareigoja jį naudoti tik LFF naujienlaiškių siuntimui.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Kiekvienas asmens duomenų subjektas turi teisę:
 • pareikalauti LFF pateikti visus surinktus bei LFF tvarkomus duomenis apie jį, t.y. turi teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šioje Politikoje numatytų tikslų bei principų. Taip pat tais atvejais, kai asmuo laiko, kad jo asmens duomenų tvarkymas nėra reikalingas jo ir LFF santykiams plėtoti arba kai tokie santykiai nutrūksta ir duomenų tvarkymas LFF nėra būtinas;
 • reikalauti LFF, jog jo asmens duomenys būtų ištaisyti (jeigu LFF turimi duomenys yra klaidingi);
 • reikalauti ištrinti jo turimus asmens duomenis (ši teisė yra neabsoliuti ir LFF pažymi, kad tam tikri duomenys, kuriuos LFF tvarko viešųjų interesų užtikrinimui, ne visais atvejais gali būti ištrinti, pvz., LFF vykdomų varžybų protokolai, sąskaitų-faktūrų ir kt. duomenys). LFF turi pareigą ištrinti asmens duomenis tiek, kiek tai nepažeistų jos įsipareigojimų, numatytų Lietuvos Respublikos bei tarptautiniuose teisės aktuose;
 • nesutikti, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • reikalauti, kad jo asmens duomenų tvarkymui nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, kaip tai numatyta Reglamente;
 • gauti informaciją iš kur LFF gavo jo asmens duomenis, jei tokius duomenis LFF perdavė ne pats asmens duomenų subjektas tiesiogiai;
 • į duomenų perkeliamumą, kai tokie asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (pvz., duomenys iš Comet sistemos, duomenys iš buhalterinės apskaitos sistemų ir pan.);
 • paduoti skundą dėl jo netinkamai tvarkomų asmens duomenų atsakingai institucijai (skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, ada.lt. LFF rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@lff.lt arba telefonu: +370 5 263 8741 su atsakingais asmenimis LFF, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas).
 1. LFF gavusi asmens prašymą ar paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, atsakymą pateikia per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo ar paklausimo gavimo dienos. Nagrinėjami tik tie prašymai ar paklausimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@lff.lt arba paštu Stadiono g. 2, Vilnius).
 2. Jeigu asmuo dėl jo tvarkomų asmens duomenų kreipiasi į LFF daugiau nei vieną kartą per metus, arba asmens prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, LFF už šios informacijos pateikimą gali imti pagrįstą mokestį, kurio dydis neviršys tokios informacijos pateikimo sąnaudų. Apie tokio mokesčio privalomumą LFF informuoja asmenį iš anksto, prieš pateikdama prašomą informaciją.

DUOMENŲ LAIKYMO IR APSAUGOS PRIEMONĖS

 1. LFF laiko saugo bei tvarko Žaidėjų duomenis Comet sistemoje. Comet sistemoje taip pat kaupiami Dalyvių duomenys.
 2. Comet sistema tai - internetu pasiekiama sistema, kurioje vykdomos kasdienės futbolo operacijos, susijusios su Dalyvių registracija ir jų dalyvavimu futbolo veikloje. Comet naudojama varžybų administravimui, duomenų apdorojimui futbolo vystymo tikslais, taip pat duomenų pateikimas į viešąsias erdves.
 3. Prieigą prie Comet sistemos turi: LFF ir jos Narių (šakinių asociacijų) darbuotojai bei atstovai, Klubo atstovai, žiniasklaidos atstovai, teisėjai bei kiti Oficialūs asmenys, dalyvaujantys futbolo veikloje.
 4. Comet sistemoje yra keletas prieigos tipų - priklausomai nuo Administratoriaus įgaliojimų, jis gali matyti tik dalį Comet patalpintos informacijos, tik dalį jos koreguoti ir pan.
 5. Comet sistemos apsauga - visi Comet sistemoje atlikti veiksmai saugomi specialiuose apsaugotuose serveriuose (juodojoje dėžėje). Ši sistema sukurta, saugoma bei administruojama Europos Sąjungoje įsteigtos įmonės. Comet sukurta taip, kad įvykus techniniams ar kitokiems gedimams, joje saugomi duomenys būtų lengvai atkuriami. Duomenų perdavimas tinkle yra apsaugotas SSL protokolu.
 6. LFF taip pat turi duomenų archyvą, kuriame kaupiami tam tikri istoriniai duomenys. Archyvas yra užrakintas bei saugomas LFF naudojamose patalpose, adresu Stadiono g. 2, Vilnius. Šiuo metu LFF siekia užtikrinti duomenų saugumą bei perkeliamumą, todėl dirba su duomenų tvarkymo įmone, kurios pagalba siekia visus duomenis bei dokumentus perkelti į skaitmeninius failus.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO TRETIESIEMS ASMENIMS ATVEJAI

 1. Kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktai, asmens duomenų subjektų duomenys gali būti/ yra perduodami įgaliotoms valdžios institucijoms (pvz., teismams, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).
 2. Žaidėjų, trenerių, teisėjų ir kitų Oficialių asmenų duomenys gali būti perduoti FIFA ar UEFA bei jų narėms, esant prašymui (pvz., Žaidėjų perėjimo iš Lietuvos į kitos valstybės klubą atveju, LFF perduoda tokio žaidėjo duomenis tos valstybės nacionalinei futbolo federacijai, kuri yra pripažinta FIFA ir/ ar UEFA).
 3. LFF taip pat perduoda Lietuvos vyrų A lygos futbolo pirmenybių video transliacijas bei Žaidėjų vardus, pavardes ir gimimo metus SportRadar AG pagal trišalę sutartį tarp Sportradar AG, LFF ir asociacijos Lietuvos futbolo klubų A lyga.
 4. LFF, naujienlaiškių siuntimo tikslais, perduoda asmenų el. pašto adresus programėlės Mailerlite administratoriui, kuris yra už Europos Sąjungos ribų, tačiau Mailerlite turi įsipareigojimą LFF nenaudoti jos perduodamų duomenų jokiais kitais tikslais, tik LFF naujienlaiškių siuntimui.
 5. Kitais atvejais asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti perduodami tik asmens duomenų subjektų prašymu.

PRANEŠIMAI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS

 1. LFF gerbia ir saugo visus jai perduotus tvarkyti asmens duomenis bei deda maksimalias pastangas tokius duomenis naudoti tik teisėtais ir pagrįstais tikslais ir tik asmens duotame sutikime nurodytais tikslais.
 2. Administratoriai ar bet kurie kiti asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams
 3. LFF, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas Technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 4. Įvykus asmens duomenų pažeidimams, neleistinam asmens duomenų nutekėjimui ar perdavimui tretiesiems asmenims, LFF įsipareigoja per trumpiausią įmanomą terminą apie tai informuoti Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją ir asmenį, kurio asmens duomenys buvo neteisėtai panaudoti. Įvykus asmens duomenų, kurie yra LFF žinioje, pažeidimui, LFF įsipareigoja dėti maksimalias pastangas tokį pažeidimą pašalinti per trumpiausius terminus, surasti už tai atsakingus asmenis bei atlygnti padarytą žalą (jei tokia būtų).
 5. Skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai turi teisę paduoti kiekvienas asmens duomenų subjektas (buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, ada.lt). LFF rekomenduoja visada prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@lff.lt arba telefonu: +370 5 263 8741 su LFF, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas bei pašalintas pažeidimas.

DUOMENŲ LAIKYMO TERMINAI

 1. LFF saugo dokumentus, kuriuose yra asmens duomenys, ne ilgiau nei Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. V-100 įsakymu patvirtintoje bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje numatyti minimalūs dokumentų saugojimo terminai.
 2. Su futbolo varžybomis bei futbolu kaip sporto šaka susiję asmens duomenys LFF gali būti saugomi neribotai, archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, futbolo statistikos vedimui, atsižvelgiant į jų svarbą futbolo vystymui.
 3. Tiesioginės rinkodaros tikslams renkami duomenys LFF saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus.

LFF ADMINISTRUOJAMOS INTERNETO SVETAINĖS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. LFF valdo ir administruoja interneto svetaines lff.lt ir www.lietuvosfutbolas.lt.
 2. LFF minėtose interneto svetainėse nenaudoja savo sukurtų slapukų.
 3. Minėtose svetainėse LFF naudoja tik Google Analytics, kuris yra skirtas sekti svetainėse apsilankančių asmenų kiekį (statistikai). LFF taip pat naudoja programėlę Mailchimp, kuri skirta elektroninių laiškų su naujienlaiškiais persiuntimui juos užsisakiusiems asmenims. Šių įmonių slapukų naudojimui taikomos jų privatumo politikos, o ne LFF privatumo politika.
 4. LFF informuoja, kaip galima atsisakyti slapukų naudojimo: dauguma interneto naršyklių pagal pradinius nustatymus priima slapukus. Tačiau kiekvienas turi galimybę atjungti slapukus, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti naršyklės nustatymus, kad galėtumėte priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., „pagalbos (ang. help)" sekcija kiekvienoje naršyklėje. Pasinaudojus minėta pagalba galite bet kada ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją “delete cookies”.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS IR PASKELBIMAS

 1. Ši Politika yra patvirtinta ir įsigalioja LFF Generalinio sekretoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu.
 2. Ši Politika yra viešai skelbiama internete adresu www.lff.lt.
 3. LFF turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką apie tai viešai pranešdama internete adresu www.lff.lt.
 4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami LFF internetiniame tinklalapyje.
 5. Jeigu asmuo nesutinka su nauja Politikos redakcija bei joje dėstomomis nuostatomis, jis turi teisę, šioje Politikoje nustatyta tvarka, reikalauti, kad LFF sustabdytų jo asmens duomenų tvarkymą.